Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

CGS-4810TT ตรายางวันที่หมึกในตัว (ภาษาไทยราชการ) 3.8 มม.

 • ใช้สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ตัวอักษรคมชัด

 • ตรายางวันที่ภาษาไทยใช้ในราชการ (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๓)

 • คุณภาพยางสูง แข็งแรง การใช้งานทนทาน

 •  เติมหมึกได้

155 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4810T ตรายางวันที่หมึกในตัว (ภาษาไทย) ขนาด 3.8 มม.

 • ใช้สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ตัวอักษรคมชัด

 • ตรายางวันที่ภาษาไทย (เริ่ม พ.ศ. 2560 - 2571)
 • คุณภาพยางสูง แข็งแรง การใช้งานทนทาน

 •  เติมหมึกได้

   

155 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4810E ตรายางวันที่หมึกในตัว (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 3.8 มม.

 • ใช้สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ตัวอักษรคมชัด

 • ตรายางวันที่ภาษาอังกฤษ (เริ่ม ค.ศ. 2017 - 2028)

 • คุณภาพยางสูง แข็งแรง การใช้งานทนทาน

 •  เติมหมึกได้

155 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4910 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 26x09 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 26 x 09 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

115 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4911 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 38x14 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 38 x 14 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

130 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4940 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 40x40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 40 x 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

320 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4912 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 47x18 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 47x18 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

140 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4917 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 50x10 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 50 x 10 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

230 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4913 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 58x22 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 58 x 22 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

180 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4928 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 60x33 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 60 x 33 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

355 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4927 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 60x40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 60 x 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

405 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4916 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 70x10 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 70 x 10 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

230 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4915 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 70x25 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 70 x 25 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

230 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4926 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 75x38 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 75 x 38 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

410 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4925 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 82x25 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 82 x 25 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

270 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4750 บอดี้ตรายางวันที่ หมึกในตัว 41x24 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ขนาด 41 x 24 มม.

 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

 • เติมหมึกได้

335 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4729 บอดี้ตรายางวันที่ หมึกในตัว 50x30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 50 x 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

490 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-4727 บอดี้ตรายางวันที่ หมึกในตัว 60x40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 60 x 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

560 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-46030 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

255 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-46040 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

355 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-46042 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 42 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 42 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

370 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-46050 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 50 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 50 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

445 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

CGS-44055 บอดี้ตรายางวงรี หมึกในตัว 55x36 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 55x36 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

405 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น